PIEPŪŠAMO ATRAKCIJU NOMAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

1. Lai saņemtu piepūšamo atrakciju, Nomniekam ir jāuzrāda Nomnieka personu apliecinošs dokuments.

2. Iznomātājs nodod Nomniekam atrakciju Līgumā noteiktajā vietā un laikā, iepazīstina Nomnieku ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem.

3. Nomnieks apņemas atdod piepūšamo atrakciju Iznomātājam Līgumā noteiktajā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kā saņēma.

4. Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, pirms atrakcijas lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus ar atrakcijas lietošanas noteikumiem.

5. Ja piepūšamā atrakcija nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, vai bez tās, tiek saplēsta, sabojāta, pazaudēta vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks
nevar atrakciju atdod Iznomātājam, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā 

6. Nomnieks nedrīkst veikt piepūšamās atrakcijas remontu bez Iznomātāja piekrišanas.

7. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no atrakcijas neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas.


PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

1. Piepūšamā atrakcija lietošana paredzēta bērniem no 3 – 12 gadu vecumam.

2. Limits ir 10 bērni vienā laikā un maksimālais vienas personas svars ir 60kg

3. Atrakciju paredzēts lietot gan telpās, gan brīvā dabā. Uzstādot piepūšamo atrakciju brīvā dabā, zem tās paklāj speciāli šim nolūkam paredzētu
mitruma necaurlaidīgu pārklāju (ietilpst komplektā).

4. Lietošanas laikā pūšanas ventilātoru nostiprināt ar stiprinājumiem sausā (ne mitrā) vietā.

5. Piepūšamo atrakciju uzstāda tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir attīrīta no asiem priekšmetiem (akmeņiem, stikliem, naglām un citiem
asiem priekšmetiem). Atrakcijas netiek uzstādītas smiltīs, melnzemē, asā zalē, uz akmeņem, visur tur, kur atrakcija var kļūt netīra vai tikt bojāta. Ja pasūtītājs nav informējis, ka atrakcija būs jāuzstāda smiltīs utt., atrakcijas piegādātājs tiesīgs atteikt uzstādīt atrakciju.

6. Atrakciju uzstāda piepūšot to ar gaisu (5min.), izmantojot gaisa pūtēju, kas jāpieslēdz elektriskajam spriegumam 220V-230V.

7. Piepūšamajai atrakcijai ir jābūt pilnīgi piepumpētai līdz atļauj bērniem to lietot.

8. Pirms sākat lēkāt noņemat pulksteņus, rotaslietas un brilles.

9. Lai novērstu aizrīšanās risku neēst un nedzert atrakcijā iekšā.

10. Nekad neatstāt bērnus bez uzraudzības.

11. Visiem bērniem ir jāiziet no atrakcijas pirms izlaižat gaisu.

12. Nelietot atrakciju stipra vēja (virs 7m/s) un ilgstošu nokrišņu gadījumā.


PIEPŪŠAMAJĀ ATRAKCIJĀ AIZLIEGTS:

1. Atrasties apavos.

2. Lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas.

3. Lietot asus, karstus u.c. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrumus, eļļas, sveķus u.c. produktus.

4. Ievest dzīvniekus.

5. Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargbortiem, liekties pāri malām.

6. No slidkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slidkalniņu.

7. No piepūšamās atrakcijas aizliegts izlekt! Lai izkāptu no tās, ir jāapsēžas uz atrakcijas malas un uzmanīgi jāizkāpj.